2015

Kunst, Kultur og Bæredygtighed

Inspiration og tips til undervisningsforløb for
4-6 klasse

Målgruppe | Formål | Metode | Opbygning | Den nye folkeskole | CICLO og læringsmål

På baggrund af CICLO 2014 er der udarbejdet dette undervisningsmateriale til brug og inspiration for lærere og kunstnere, der har interesse i kunst og kreative udtryk, temaet bæredygtighed, internationale skolesamarbejder eller kombinationen af de tre.

Materialet er baseret på fem casestudier fra CICLO 2014 i Danmark.

» Klik dig ind på et af de nedenstående billeder og udforsk eller download hele materialet som PDF her

vejle
soroe

 

kalundborg
amager

 

ishoj


CICLO kort fortalt

CICLO er et dansk og internationalt projekt, der kobler kunst og kreative udtryk (Arts Education) med temaet bæredygtighed.

I Danmark, Sydafrika, Rusland og Brasilien har elever i samarbejde med professionelle kunstnere arbejdet kreativt med temaet bæredygtighed. Eleverne i de fire lande har også haft et samarbejde med hinanden på tværs af grænser gennem en blog på internettet.

CICLO kørte som pilotprojekt i 2012 og som en større satsning i 2014. I 2014 deltog i Danmark fem kommuner med to skoler fra hver kommune. Fra hver skole deltog to klasser/årgange fra 4.-5. årgang. Kunstnerne arbejdede i par og hvert kunstnerpar var tilknyttet en kommune, dvs. to skoler. Der er således tale om fem delprojekter.
Forløbene varede godt 2 måneder.

Hvert delprojekt lavede afslutningsvis en lokal performance og alle 10 skoler deltog ved en afsluttende national event i DR-byen, hvor de fleste skoler viste en performance/udstilling. Til dette event deltog skolerne også i kreative workshops.

CICLOs læringsmål
CICLO tager udgangspunkt i følgende fire overordnede læringsmål for elevernes læring:

 • Styrkelse af elevernes kreative kompetencer
 • Styrkelse af elevernes performative kompetencer
 • Styrkelse af elevernes kommunikative kompetencer
 • Styrkelse af elevernes kompetencer i observation, analyse og kritisk refleksion

CICLO har ydermere som målsætning:

 • At adressere globale kulturelle og sociale udfordringer med særlig fokus på bæredygtig udvikling


»Læs mere om Læringsmålene her


Målgruppe

Dette undervisningsmateriale er udviklet på baggrund af de danske delprojekter fra 2014 og materialet er målrettet den danske grundskole. Materialet henvender sig primært til lærere og kunstnere, der ønsker at indgå i et åbent skole-samarbejde omkring kunst og kreative udtryk og/eller temaet bæredygtighed, sekundært til skoleledere og øvrige beslutningstagere indenfor området kunst-skolesamarbejde.


Formål

Formålet med undervisningsmaterialet er overordnet at inspirere skoler og kunstnere til at indgå et samarbejde, hvor kunstnere direkte er med til at undervise elever i et givent emne, eksempelvis bæredygtighed. Derudover kan materialet give mere konkret inspiration, eksempelvis  til hvordan man kan arbejde kreativt, inspiration til samarbejdsøvelser eller eksempler på hvordan temaet bæredygtighed kan tænkes ind i undervisningen.


Metode

Materialet er udarbejdet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse, hvor lærere og kunstnere fra hver af de fem delprojekter fra 2014 har deltaget i et interview. Derudover indgår som baggrundsmateriale for undersøgelsen en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne og kunstnerne, visuelt materiale, materiale fra bloggene samt projektbeskrivelser.


Opbygning

På baggrund af interviewene samt det øvrige materiale, er der produceret beskrivelser af de fem delprojekter med fokus på projekternes aktiviteter, elevernes læring, anbefalinger og virkemidler samt ressourcer, herunder tid, faciliteter og materialer. Derudover er der sammenfattet en række overordnede anbefalinger og fokusområder, som viste sig gennemgående for alle fem delprojekter.


Den nye folkeskole

CICLO ligger i tråd med den nye folkeskoles målsætninger om:

  • Åben skole: Skolerne indgår samarbejder med kulturverden, idet professionelle kunstnere, i samarbejde med lærere varetager kortere undervisningsforløb. Forløbene kan både foregå på skolen og uden for skolens fysiske rammer.
  • Understøttende undervisning: Ved at bruge kunst og kreative udtryk som undervisningsmetode, skaber man mulighed for at eleverne kan lære på forskellige måder og arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser.
  • Læring i bevægelse: I størstedelen af de beskrevne delprojekter arbejder eleverne på forskellig vis med bevægelse.
  • Læringsmål: Med den nye folkeskole følger også et endnu større fokus på målstyret undervisning, dvs. undervisning på baggrund af en række foruddefinerede vejledende læringsmål. Kunstnere arbejder ofte på en mere åben og procesorienteret måde, hvor ’produktet’ er delvist ukendt.
   De to forskellige tilgange kan skabe uklarheder imellem kunstnerne og lærerne om, hvordan arbejdsprocessen skal være og hvad målet med projektet er. Læringsmålene er meget åbne og tillader en stor grad af frihed i arbejdsprocessen.Det er således muligt at arbejde med en åben kreativ proces samtidig med, at man er blevet enige om en række åbne vejledende læringsmål.
   Læs mere om hvordan man kan forbinde en åben kreativ proces med læringsmål her.

Et tværfagligt forløb

CICLO indeholder muligheden for at integrere en række af folkeskolens fag samtidigt.
Den overordnede målsætning om at kombinere kunst og kreative udtryk med temaet bæredygtighed, tegner muligheden for at arbejde ud fra en bred vifte af læringsmål på tværs af fagene. Det er også muligt at løfte de kunstneriske forløb videre i de andre fag,
og bygge tværfaglig undervisning ovenpå, efter det kunstneriske forløb er afsluttet.

Større prioritetsområder indenfor uddannelse

Med fokus på kunst og kreative udtryk, undervisning i  bæredygtighed samt et globalt perspektiv, skriver CICLO sig ind i tre større prioritetsområder indenfor uddannelse:

 • Styrkelsen af Arts Education
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)
 • Global Citizenship Education (GCE)

» Se mere på www.uvm.dk samt www.unesco.org


Finansiering

Der findes forskellige muligheder for finansiering af åben skole-projekter, når først skolen har besluttet at indgå i projektet med tid og de ressourcer skolen har.
Der er en række nationale puljer, som kan søges, eksempelvis Huskunstnerordningen under Kulturstyrelsen og en Åben-skolepulje under Undervisningsministeriet.

Desuden findes der lokale kommunale puljer. Herudover findes der lokalt og nationalt en række organisationer, som, hvis de indgår som partnere i projektet, indirekte kan støtte projektet samt private fonde, som direkte kan støtte projektet. Endelig findes der også  muligheder i EU.

Materialet er produceret med tilskud af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.


CICLO og læringsmål

Læringsmålene, som er udarbejdet som en del af folkeskolereformen, er en række vejledende mål for, hvad elever skal lære i de forskellige fag. Målene beskriver færdigheder og viden, som eleverne skal lære indenfor en række overordnede kompetenceområder. Forskning har vist, at læringsmål, der er tydelige for eleverne, har en positiv betydning for elevernes læring. De vejledende læringsmål kan være en støtte for undervisningen, og de kan bruges til evaluering af undervisningsforløb.
 
Åben kunstnerisk proces med vejledende læringsmål
Mange af læringsmålene er formuleret åbent, eksempelvis ”Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper” eller ”Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre”.
Det er således muligt på én gang at fastsætte sig på en række åbne læringsmål, gerne fra forskellige fag, og samtidig søsætte en åben kreativ og kunstnerisk proces med vide rammer.

Eksempel
I et projekt, hvor eleverne bl.a. skal arbejde med kropslige udtryk, som det var tilfældet i flere af CICLO-delprojekterne fra 2014, kunne man eksempelvis fastsætte sig på følgende læringsmål (læringsmål for Dansk efter 4. klassetrin):

 • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog (kompetenceområde: kommunikation)
 • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer (kompetenceområde: fortolkning)
 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende (kompetenceområde: fremstilling)

Når projektet ydermere handler om bæredygtighed, kan følgende læringsmål også benyttes (læringsmål for Natur/Teknologi efter 4. klassetrin):

 • Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til andre regioner (kompetenceområde: perspektivering)
 • Eleven har viden om fagord og begreber (kompetenceområde: kommunikation)
 • Eleven kan konstruere enkle modeller (kompetenceområde: modellering)
 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen (kompetenceområde: undersøgelse)

Læringsmålene får høj prioritet på dagsordenen i folkeskolen fremadrettet. Det er derfor vigtigt, at kunstnerne og andre aktører, der indgår et samarbejde med folkeskolen, imødekommer denne dagsorden. For at åben skole-konceptet har værdi, er det imidlertid ligeså vigtigt, at kunstnerne holder fast i deres arbejdsmetoder.

I forberedelserne af et åben-skolesamarbejde kan det således være en idé, at kunstnerne og/eller lærerne laver et oplæg til læringsmål, som begge parter bliver enige om inden selve forløbet afvikles.

» Se læringsmålene på www.emu.dk/omraade/gsk-lærer

Elevernes læring

I den kvalitative undersøgelse af CICLO 2014 er eleverne ikke blevet interviewet eller på anden vis formelt evalueret. Beskrivelserne af elevernes læring i projektet bygger på lærernes og kunstnernes gengivelser af, hvad eleverne har udtrykt verbalt og kropsligt, samt på lærernes og kunstnernes generelle oplevelser af projektet.

Alle delprojekterne foregik som kortere forløb. For at læringen og oplevelserne fra projektet for alvor bliver forankret hos eleverne, er der sandsynligvis brug for flere og længerevarende undervisningsforløb om kunst og kreative udtryk og/eller bæredygtighed.

Projektet ligger imidlertid indenfor et område, hvor det er svært at evaluere på projektets udbytte i forhold til målsætninger. Hvordan finder man eksempelvis ud af, om elevernes kreative kompetencer er styrket på længere sigt? Om eleverne har fået et tættere forhold til naturen? Om eleverne bevarer de åbne øjne for arkitektur? For at få belyst betydningen af projektet hos eleverne, er der behov for at eleverne på en eller anden måde evalueres umiddelbart efter projektet, men også for at forske i projektets betydning på længere sigt.

Blandt de interviewede lærere var der enighed om, at eleverne fik meget ud af projektet, og at mange af oplevelserne på en eller anden måde havde bundfældet sig som læring.
En læring som der gennem tiden bygges ovenpå og som man muligvis først kan se ’resultatet’ af om flere år.